Disclaimer Sudoku Variations

Versie 2.0
Deze versie is voor het laatst aangepast op 1 april 2022.

Definities
Website: www.sudoku-variations.com en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers en klanten van de website;
Bedrijf: Sudoku Variations, de brandnaam van MEBO Educational Services.
Kamer van Koophandel nummer MEBO Educational Services : 09193163.

Toepasselijkheid disclaimer Sudoku Variations
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Sudoku Variations sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Daarnaast is Sudoku Variations niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Sudoku Variations.
Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sudoku
Variations. Hoe Sudoku Variaties omgaat met de door u verstrekte persoonlijke gegevens staat beschreven in de Privacyverklaring van Sudoku Variaties.

Content op deze website
De content is door Sudoku Variations met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Sudoku Variations aanvaardt geen
aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
Indien u onjuistheden aantreft dan stelt Sudoku Variations het zeer op prijs als u de moeite wil nemen om hiervan melding te maken.
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar folkert@sudoku-variations.com, onder vermelding van de door u gecontesteerde onjuistheid/onjuistheden en van ​
de locatie(s) waar, c.q. document(en) waarin u deze onjuistheid/onjuistheden hebt aangetroffen. Sudoku Variations zal deze onjuistheid/onjuistheden zo snel mogelijk op de website aanpassen.
Sudoku Variations is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites of hyperlinks waarnaar wordt verwezen.
De informatie op dergelijke websites is door Sudoku Variations niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Sudoku Variations.

Prijzen van producten
Specifiek voor prijzen van producten deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt daarom geen rechten ontlenen aan het kopen van producten als bovengenoemd voorbehoud hierop van toepassing is.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Sudoku Variations spant zich zorgvuldig in om deze webpagina’s zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Wijzigingen
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Sudoku Variations behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Sudoku Variations.

Klachten
Vanzelfsprekend doet Sudoku Variations de uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: folkert@sudoku-variations.com , onder vermelding van uw vraag/vragen en/of klachten.

Translate »